• Products
  مطابق با جستجوی شما محصولی یافت نشد. توجه فرمایید که در جستجو ترتیب عبارات وارد شده مهم می باشد.

  تست چرخه حیات در متدلوژی چابک

  در توسعه چابک، هر یک از اجزای چرخه حیات نرم افزار برای سرعت و کارایی بهینه شده است. به همین دلیل تست ها نیز باید در تست چرخه حیات نرم افزار از یکدیگر تفکیک شوند تا اطمینان حاصل شود که هر یک از اجزای برنامه از نظر کیفیت تایید شده اند. اجازه دهید چرخه حیات نرم افزار در متلوژی چابک را تفکیک کرده و هر مرحله را با دقت بررسی کنیم:

  تجزیه و تحلیل نیاز

  تجزیه و تحلیل نیاز به مرحله ای گفته می شود که تست چرخه حیات نرم افزار آغاز می شود. در این قسمت تیم تست سعی میکند نیاز های تست را ارزیابی و مشخص کند کدام یک از نیاز های داده شده را می توان تست کرد.

  در صورت عدم درک نیاز های تست، می توانند به ذی نفعان مانند مشتری، معمار سیستم یا تحلیلگر آن کسب و کار مراجعه کنند. درصورتیکه تست کنندگان نیاز های برنامه را به طور جامع درک کنند، تشخیص مشکلات نرم افزار آسانتر خواهد شد.

  ویژگی های هر سیستم داده شده می تواند عملکردی یا غیر عملکردی باشد. بدین معنا که تست کنندگان باید ویژگی های عملکردی کسب وکار و همچنین معیار هایی مانند سرعت، قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و امنیت را بررسی کنند.

  به همین دلیل، تست کنندگان باید انواع تست های مورد نیاز برای تست کردن را مشخص و اطلاعات مربوط به اولویت های تست را جمع آوری کنند؛ همچنین باید ماتریس ردیابی نیاز ها را شکل دهند.(RTM). علاوه بر این، باید اطلاعاتی نظیر محیط انجام تست و همچنین تجزیه و تحلیلی بنابر امکان اتوماسیون سازی را درصورت لزوم ارائه دهند.

  طرح ریزی

  تست نرم افزار به تلاش یک تیم کامل نیاز دارد و تست کنندگان ارشد یا مدیر تیم تست باید مرحل تست را طرح ریزی کنند. این مرحله از چرخه حیات منجر به اسنادی مانند برآورد مقدار تلاش لازم و تست طرح می شود. هدف اصلی این روش شرح دادن برآورد مقدارتلاش و هزینه پروژه است.

  مدیران می توانند بااستفاده از تست کردن طرح انواع مختلف تست نرم افزار را تهیه ، مقدار تلاش لازم را برآورد و انتخاب کنند کدام ابزار تست بهینه تر است. در عین حال آنها باید مسئولیت ها و نقش هایی را به اعضای تیم خود اختصاص دهند.

  توسعه مورد تست

  این مرحله منجر به ایجاد موارد تست و اسکریپت های مربوطه می شود. تیم تست نیاز به ایجاد، تایید و بازسازی موارد خاص تست بر اساس ویژگی های خاص و الزامات آنها دارند.همچنین آنها باید داده های تست را که می توان برای موارد آزمون و اسکریپت های خود استفاده کنند، ارائه دهند.

  تنظیم محیط تست

            محیط تست شامل شرایط تست، مانند مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری مورد استفاده در طی روش تست است.در حالت ایده آل، باید محیطی را که توسط کاربر نهایی که در محیط کاری خود استفاده می کند را شبیه سازی کند.تیم تست نیاز است محیط تست را به طور کامل تنظیم و آمادگی محیط (تست دود) را بررسی کند.

            به این معنی که تیم تست باید از شاخصه های معماری، نرم افزار و سخت افزار محیط تست استفاده کند.

  اجرا

  در مرحله اجرایی تست، تست کنندگان با توجه به برنامه های تست و موارد تست ایجاد شده توسط تیم، تست را انجام می دهند. آنها تمام الزامات موجود در RTM را ارزیابی و هرگونه اشتباهی  را که در روش تست پیدا میکنند، ارزیابی می کنند. سپس خطاهای تست را به توسعه دهندگانی که بر روی پروژه کار می کنند گزارش می دهند.

           علاوه بر این،تیم نیاز به تمام اسناد نتایج تست دارد و هر موردی را که شکست خورده است ثبت می کنند. پس از آن، آنها نیاز به نقشه اشکالات با موارد آزمون درRTM و پیگیری این اشکالات تا زمانی که برطرف گردند؛ دارند.

  بستن چرخه

   در نهایت تیم تست اطلاعات و تجزیه و تحلیل اسناد تست را برای بهینه سازی استراتژی های تست برآورده می کنند. هدف این مرحله آنست که بازخورد درمورد هرگونه مشکل که در طول فرایند نرم افزار با آن مواجه شده اند؛ ارائه و بهترین شیوه ها را برای پروژه های مشابه ایجاد کنند.

  توضیحات خود را بنویسید

  back to top
  فیلترگذاری