• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Software Engneering

     در مجموعه فیلم آموزشی جامع مهندسی نرم افزار سعی بر آن شده است که تمامی مراحل تحلیل و طراحی یک پروژه کاربردی نرم افزاری از فاز مدل سازی کسب و کار و شناخت سازمان و همچنین مدیریت نیازمندهای و ایجاد مدلسازی های مختلف در تحلیل نرم افزار، به صورت کاملا علمی از منابع معتبر و کتاب های مختلف در حوزه مهندسی نرم افزار آموزش داده شود. این مجموعه برای تمامی مهندسین نرم افزار ، مهندسین صنایع و همچنین مدیران فناوری اطلاعاتی که هدف آنها تحلیل ، توسعه و پالایش فرآیند های کسب و کار یا Business Process ها در یک سازمان است و همچنین به دنبال چگونگی تبدیل این فرآیندهای کسب و کار به یک سیستم نرم افزاری یکپارچه و مدیریت و مهندسی خواسته ها عملیاتی و غیرعملیاتی ( خصوصیات کیفی یا Quality Attributes) و انواع مدل سازی که در فرآیندهای مهندسی نرم افزار لازم است دارند، موثر می باشد.

     Filters
     15
     Items
     of
     12
     مهندسی نرم افزار - جلسه یک
     در این جلسه به معرفی چارچوب کلی و معرفی تمامی فعالیت هایی که باید برای تحلیل و طراحی یک پروژه تجاری مورد نیاز است، پرداخته می شود و همچنین به اهمیت مدل سازی کسب و کار جهت شناخت بهتر نیازمندی ها نرم افزار پرداخته می شود. همچنین اولین عملیات در مدل سازی کسب و کار که شناخت کلی سازمان می باشد نیز در قالب یک پروژه کاربردی معرفی می شود..
     مهندسی نرم افزار - جلسه دو
     در این جلسه در ادامه فعالیت مدل سازی کسب و کار یا Business Modeling به معرفی و انجام عملیات های زیر در چندین پروژه کاربردی پرداخته می شود. این عملیات ها شامل موارد زیر است. شرح سازمان هدف و ساختار و ارتباطات آن با واحدهای غیر از سازمان هدف شناسائی Key Persons و Business Glossary مشخص کردن Business Process های سازمان هدف
     مهندسی نرم افزار - جلسه سه
     در این جلسه در ابتدای کار با مفهوم مدل سازی در رشنال رز آشنا می شویم و در مرحله بعد یاد میگیریم که کنشگرگرهای سازمانی یا Business Actor ها را شناسایی کنیم و آنها را مدل سازی نماییم. در ادامه جهت شناسایی کنشگرگرهای سازمانی هر فرآیند کسب و کار جدول کنشگر-فرايند را ترسیم می نماییم و با ترسیم نمودار مدل دامنه یا business Domain ، یک دیدگاه جامعی از سازمان کسب و کار مورد هدف کسب می نماییم. همچنین جهت مدل سازی فرآیندها از Business Use Case ها یا موارد کاربردی کسب و کار استفاده می کنیم و ضمن معرفی انواع آنها نهایتا در رشنال رز به مدلسازی روی می آوریم ....
     مهندسی نرم افزار - جلسه چهار
     در این جلسه با تکمیل Business Use Case های سیستم مفروض داروخانه وارد عملیات تعیین محدوده سیستم از فعالیت مدل سازی کسب و کار می شویم. در این عملیات فرآیندهای کسب و کار که ذینفعان قصد ایجاد سیستم نرم افزاری برای آنها دارند همراه با Business Actor های که در محدوده توسعه سیستم نرم افزاری هستند نیز شناسایی می نماییم. همچنین با مفهوم توسعه مدل دامنه جهت مشخص شدن جزئیات بیشتر فرآیندهای کسب و کار و قواعد کسب و کار یا Business Rules آشنا خواهیم شد. در مرحله آخر به نحوه استخراج Business Workers یا کارمندان کسب و کار پرداخته می شود.
     مهندسی نرم افزار - جلسه پنج
     در این جلسه نحوه ترسیم نمودار Business Activity Diagram را برای فرآیندهای کسب وکار آموزش داده می شود و در مرحله بعد فلسفه شی گرایی در uml داده می شود. در این آموزش به انواع روابط بین کلاس های شی گرایی اشاره و جهت ترسیم نمودار مدل داده سازی یا Business Object Model از این مفاهیم استفاده می کنیم..
     مهندسی نرم افزار - جلسه شش
     در این جلسه با بهره گیری از مفاهیم طراحی شی گرا با، مدل داده شی گرا را برای هر یک از اسنادی که در فرآیندهای کسب و کار وجود دارد طراحی می کنیم و با روش های گفته شده به استخراج موجودیت های اطلاعاتی از این اسناد می پرداریم. همچنین در بخش آخر به روش های مدیریت نیازمندی ها و تحلیل مسئله پرداخته می شود و یک روش مهندسی جهت تحلیل مساله و استخراج مساله پیشنهاد داده می شود.
     مهندسی نرم افزار - جلسه هفت
     در این جلسه به بحث مهندسی نیازمندی ها پرداخته می شود و با طرح هرم نیازمندی ها انواع نیازمندی ها تشریح می شود. همچنین به مفهوم دقیق ذینفع می پردازیم و روش های استخراج نیازمندی ها را بیان می کنیم و نیازمندی های عملیاتی و غیرعملیاتی یا خصوصیات کیفی مانند امنیت، کارائی، تغییرپذیری، قابلیت دسترسی و قابلیت اعتماد و ... پرداخته می شود
     مهندسی نرم افزار - جلسه هشت
     در این جلسه در ادامه جلسه قبل ابتدا استخراج ویژگی های نرم افزاری را تکمیل کرده و بعد تمامی خروجی های فعالیت ها تحلیل مسئله، مهندسی نیازمندی ها و ارائه راحل نرم افزاری را در یک سند به نام سند چشم انداز تدوین می کنیم. در مرحله بعد وارد فاز تحلیل شده و نحوه استخراج کنشگر یا Actors را بیان نموده و نمودار آن را ترسیم می نماییم..
     Picture of جلسه نه- Use Case Diagram
     در این جلسه به نحوه ترسیم نمودار Use Case که یک نمودار مهم در تحلیل مهندسی نرم افزار می باشد، پرداخته می شود. این نمودار با توجه به سند چشم انداز سیستم و ویژگی های استخراجی ، ترسیم می شود و نشان دهنده قسمت های مختلف سیستم و همچنین نحوه تعامل کنشگرها ( Actor) با این قسمت ها می باشد..
     Picture of جلسه ده- شرح گام به گام Use Case
     در این جلسه در ابتدای کار با مقایسه ‌Business Use Case Diagram و Use Case Diagram به بیان ارتباط این دو مفهوم و تفاوت های آنها پرداخته می شود.. همچنین در مرحله بعد وارد واقعیت سازی و پالایش یوزکیس ها می شویم و با طراحی مفهومی UX ، هر یک از Use Case ها را شرح می دهیم..
     مهندسی نرم افزار - جلسه یازده
     در این جلسه با استفاده از روش None Extraction یا استخراج اسامی و به کمک یک الگوریتم ، کلاس های موجودیت را از متن سناریو شرح گام به گام موردی کاربردی استخراج می کنیم و در مرحله بعد نمودار کلاس (کلاس دیاگرام) مربوط به هر مورد کاربردی یا یوزکیس را استخراج می کنیم. همچنین با اضافه کردن کلاس ها مرزی، سرویس و کلاس رپیازیتوری (Repository Class) یک نمودار کلاس کاربردی را برای هر یوزکیس طراحی می کنیم
     مهندسی نرم افزار - جلسه دوازده
     در این جلسه با توجه به سناریوهای هر یوزکیس به نحوه استخراج توابع مورد نیاز کلاس های سرویس پرداخته می شود..
     back to top
     Filters