• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     پیش بینی نگهداری نرم افزار

     از آنجا که هزینه های نگهداری غیرمنتظره ممکن است منجر به افزایش غیرمنتظره هزینه ها شود ، پیش بینی تأثیر تغییرات در سیستم نرم افزاری مهم است. پیش بینی تعمیر و نگهداری نرم افزار به مطالعه قابلیت نگهداری نرم افزار ، اصلاحات در سیستم نرم افزار و هزینه های نگهداری مورد نیاز برای نگهداری سیستم نرم افزار اشاره دارد. پیش بینی های مختلف نگهداری و سوالات، با آنها مرتبط است.

     پیش بینی های مختلف ارتباط تنگاتنگی دارند و موارد زیر را مشخص می کنند.

     1. تصمیم برای پذیرش تغییر سیستم تا حدودی به قابلیت نگهداری اجزای سیستم متأثر از آن تغییر بستگی دارد.
     2. اجرای تغییرات منجر به تخریب ساختار سیستم و همچنین کاهش قابلیت نگهداری سیستم می شود.

     3- هزینه های مربوط به اجرای تغییرات به قابلیت نگهداری اجزای سیستم بستگی دارد.

     برای پیش بینی تعداد تغییرات درخواستی برای یک سیستم ، باید رابطه بین سیستم و محیط خارجی آن به درستی درک شود. برای دانستن نوع رابطه ای که وجود دارد ، سازمان ها باید موارد زیر را ارزیابی کنند:

     1. تعداد و پیچیدگی ها در رابط سیستم درگیر شده اند. رابط های بیشتر به معنای پیچیدگی بیشتر است ، که به نوبه خود به معنای تقاضای بیشتر برای تغییر است.
     2. تعداد نیازمندی های سیستم: تغییرات مورد نیاز در سیاست ها و رویه های سازمانی تمایل بیشتری به فرّار و ناپایدار بودن نسبت به نیازمندی های مبتنی بر یک حوزه خاص ، دارند.

     3- تعداد فرآیندهای تجاری که سیستم در آنها فعالیت می کند. فرآیندهای تجاری بیشتر به معنای تقاضای بیشتر برای تغییر سیستم است.

     برای پیش بینی قابلیت نگهداری یک سیستم نرم افزاری ، در نظر گرفتن رابطه بین مولفه های مختلف و پیچیدگی موجود در آنها مهم است. به طور کلی ، مشاهده می شود که نگهداری یک سیستم نرم افزاری دارای اجزای پیچیده دشوار و گران است. پیچیدگی در یک سیستم نرم افزاری به دلیل اندازه رویه ها و عملکردها ، اندازه و تعداد ماژول ها و ساختارهای تو در تو در کد نرم افزار رخ می دهد. از طرف دیگر ، یک سیستم نرم افزاری ساخته شده با استفاده از روشهای خوب برنامه نویسی نه تنها از پیچیدگی بلکه از تلاش های لازم برای نگهداری نرم افزار می کاهد. در نتیجه ، چنین سیستم های نرم افزاری هزینه تعمیر و نگهداری را به حداقل می رسانند. برای حفظ تک تک مولفه ها در سیستم های نرم افزاری ، شناسایی اندازه گیری پیچیدگی مولفه ها ضروری است.

      

     پس از اینکه یک سیستم به بهره برداری رسید ، از چندین معیار پردازش برای پیش بینی قابلیت نگهداری نرم افزار استفاده می شود. معیارهای فرایند ، که ممکن است برای ارزیابی قابلیت نگهداری مفید باشد ، در زیر ذکر شده است.

     1. تعمیر و نگهداری اصلاحی: گاهی اوقات ، خطاهای بیشتری وارد می شوند تا اینکه در طی فرآیند تعمیر ، اصلاح شوند. این نشان دهنده کاهش قابلیت نگهداری است.
     2. زمان متوسط ​​لازم برای تحلیل اثر: قبل از شروع فرآیند نگهداری نرم افزار ، تجزیه و تحلیل تأثیر تغییرات در سیستم نرم افزار، ضروری است. این به عنوان تحلیل اثر شناخته می شود ، که تعداد اجزای متأثر از تغییر را نشان می دهد.
     3. تعداد درخواست های تغییر برجسته: اگر تعداد درخواست های تغییر برجسته با گذشت زمان افزایش یابد ، ممکن است به معنای کاهش قابلیت نگهداری باشد.
     4. متوسط ​​زمان لازم برای اجرای درخواست تغییر: این شامل فعالیت هایی است ؛ مربوط به ایجاد تغییر در سیستم و مستندات آن است نه ارزیابی ساده مولفه های تحت تأثیر. اگر زمان لازم برای اجرای تغییر افزایش یابد ، ممکن است به معنای کاهش قابلیت نگهداری باشد.

      

     Leave your comment

     back to top
     Filters