• Products
  مطابق با جستجوی شما محصولی یافت نشد. توجه فرمایید که در جستجو ترتیب عبارات وارد شده مهم می باشد.

  مرتضی قاسمی

  فیلترگذاری
  6
  مورد
  از
  82
  تصویر پایگاه داده - جلسه اول
  در این جلسه به مفهوم دقیق پایگاه داده به صورت کاربردی پرداخته می شود و ضمن مقایسه آن با سیستم فایلینگ چندین نمونه پایگاه داده نیز نمایش داده می شود. همچنین در این جلسه مفهوم دقیق نمودار موجودیت رابطه نیز بیان می شود و مفاهیم ابتدایی آن نیز جهت آشنایی دانشجویان شرح داده می شود.
  جلسه دوم پایگاه داده مرتضی قاسمی
  جلسه سوم پایگاه داده مرتضی قاسمی
  جلسه چهار پایگاه داده مرتضی قاسمی
  جلسه پنج پایگاه داده مرتضی قاسمی
  جلسه شش پایگاه داده مرتضی قاسمی
  back to top
  فیلترگذاری