• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     جلسه شش - طراحی شی گرا و تحلیل مساله


     در این جلسه با بهره گیری از مفاهیم طراحی شی گرا با، مدل داده شی گرا را برای هر یک از اسنادی که در فرآیندهای کسب و کار وجود دارد طراحی می کنیم و با روش های گفته شده به استخراج موجودیت های اطلاعاتی از این اسناد می پرداریم. همچنین در بخش آخر به روش های مدیریت نیازمندی ها و تحلیل مسئله پرداخته می شود و یک روش مهندسی جهت تحلیل مساله و استخراج مساله پیشنهاد داده می شود.

     Manufacturer: Morteza Ghasemi

     فیلم جلسه شش- پارت اول

      
      

     فیلم جلسه شش- پارت دوم

      
      

     فیلم جلسه شش- پارت سوم

      
      

     فیلم جلسه شش- پارت چهارم

      
      

     فیلم جلسه شش- پارت پنج

      
      

     There are no reviews yet

     Send message

     Customers who bought this item also bought

     مهندسی نرم افزار - جلسه هشت
     در این جلسه در ادامه جلسه قبل ابتدا استخراج ویژگی های نرم افزاری را تکمیل کرده و بعد تمامی خروجی های فعالیت ها تحلیل مسئله، مهندسی نیازمندی ها و ارائه راحل نرم افزاری را در یک سند به نام سند چشم انداز تدوین می کنیم. در مرحله بعد وارد فاز تحلیل شده و نحوه استخراج کنشگر یا Actors را بیان نموده و نمودار آن را ترسیم می نماییم..
     مهندسی نرم افزار - جلسه هفت
     در این جلسه به بحث مهندسی نیازمندی ها پرداخته می شود و با طرح هرم نیازمندی ها انواع نیازمندی ها تشریح می شود. همچنین به مفهوم دقیق ذینفع می پردازیم و روش های استخراج نیازمندی ها را بیان می کنیم و نیازمندی های عملیاتی و غیرعملیاتی یا خصوصیات کیفی مانند امنیت، کارائی، تغییرپذیری، قابلیت دسترسی و قابلیت اعتماد و ... پرداخته می شود
     مهندسی نرم افزار - جلسه چهار
     در این جلسه با تکمیل Business Use Case های سیستم مفروض داروخانه وارد عملیات تعیین محدوده سیستم از فعالیت مدل سازی کسب و کار می شویم. در این عملیات فرآیندهای کسب و کار که ذینفعان قصد ایجاد سیستم نرم افزاری برای آنها دارند همراه با Business Actor های که در محدوده توسعه سیستم نرم افزاری هستند نیز شناسایی می نماییم. همچنین با مفهوم توسعه مدل دامنه جهت مشخص شدن جزئیات بیشتر فرآیندهای کسب و کار و قواعد کسب و کار یا Business Rules آشنا خواهیم شد. در مرحله آخر به نحوه استخراج Business Workers یا کارمندان کسب و کار پرداخته می شود.
     back to top
     Filters